Algemene voorwaarden

Omorfy Haarkliniek

Deze Algemene voorwaarden zijn in Omorfy stijl geschreven.  

Omorfy betekent duidelijkheid, transparantie, geen kleine letters en begrip voor de klant. Niet ieder detail zal beschreven zijn maar het gaat om vertrouwen van de klant in Omorfy en omgekeerd. De klant mag verwachten dat Omorfy de gemaakte afspraken nakomt en wij verwachten dat ook van de klant.  

Naast deze algemene voorwaarden worden er met de klant specifieke afspraken gemaakt over de behandeling. 

 

 1. Definities 
 • Omorfy BV, gevestigd Fruitweg 36, 3981 PA Bunnik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 82098158, handelsnaam Omorfy: De Zorgaanbieder. 
 • Omorfy: De organisatie die cosmetische verrichtingen door de Zorgverlener laat uitvoeren. 
 • Zorgverlener: De behandelaar die bij de cliënt een (cosmetische) behandeling uitvoert. 
 • Cliënt: Persoon die aangegeven heeft een (cosmetische) behandeling te wensen, uitgevoerd door Zorgverlener. 
 • Behandelingsovereenkomst: Overeenkomst waarin de afspraken over de cosmetische verrichting zijn vastgelegd tussen Client en Zorgverlener. Hierin ook opgenomen de risico’s die aan cosmetische ingreep verbonden zijn en ook de zorgplicht van de cliënt zelf. Deze behandelovereenkomst houdt een inspanningsverbintenis in en geen resultaatsverbintenis. 
 • Behandeling: Cosmetische ingreep van cosmetische aard waarvoor een Behandelingsovereenkomst is opgesteld. 
 • Tarieven: De aangeboden behandelbedragen of de bedragen die op een andere wijze worden gecommuniceerd. 
 • Klacht: Een door of namens de cliënt bij de Omorfy of Zorgverlener ingediend bezwaar tegen de wijze van zorg respectievelijk dienstverlening. 
 • Klachtenregeling: Een door Omorfy opgestelde procedure die cliënt kan gebruiken voor de beoordeling van zijn/haar Klacht.
 1. Algemeen 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming en de uitvoering van de tussen de Client en de Omorfy gesloten behandelingsovereenkomst.  

Voor de uitvoering van de dienstverlening kan Omorfy derden betrekken, welke hij kan selecteren en contracteren, indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist. Hiervoor is geen voorafgaande toestemming van client vereist.  

De Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Client, voor de uitvoering waarvan Omorfy derden dienen te worden betrokken.  

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke offerte en overeenkomst tussen Omorfy en Client. Hiervan kan slechts afgeweken worden na schriftelijke overeenstemming. Omorfy draagt zorgt voor het vastleggen van de afwijkingen en informeert de Client patiënt hiervan.  

Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.  

Omorfy treft maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om schade aan of vermissing van de eigendommen van de patiënt te voorkomen.  

De patiënt dient zelf de nodige zorg in acht te nemen om schade aan of vermissing van zijn eigendommen te voorkomen.  

Omorfy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of vermissing van de eigendommen van opdrachtgevers of patiënten. Dit heeft ook betrekking op achtergelaten eigendommen.  

Bij de intake is de Client verplicht naast zijn eigen naam, adres, BSN nummer en bereikbaarheidsgegevens ook de naam en de bereikbaarheidsgegevens van een contactpersoon op te geven. Mocht de Client vroegtijdige verwijdering van de gegevens wensen dan kan dat vastgelegd worden.  

 1. De behandelovereenkomst 

De behandelovereenkomst komt tot stand wanneer de Client aan Omorfy de opdracht verstrekt tot het verrichten van cosmetische behandelingen en/of geneeskundige handelingen.  

Voor het aangaan van de behandelingsovereenkomst dient de Client de leeftijd van 18 jaar te hebben.  

De Cliënt heeft zich gerealiseerd dat cosmetische Behandelingen leiden tot verbeteringen maar nooit tot perfectie. Cliënt heeft zijn verwachtingen duidelijk kenbaar gemaakt en de antwoorden van de Zorgverlener meegenomen in de afweging voordat hij/zij deze Behandelingsovereenkomst is aangegaan.  

Cliënt heeft zich gerealiseerd dat tijdens en na de Behandeling infecties en complicaties kunnen optreden. Cliënt heeft voor het aangaan van de Behandelingsovereenkomst een afweging gemaakt dat deze risico’s voldoende opwegen tegen het doel van de Behandeling.  

Tijdens de informatieve fase heeft Zorgverlener duidelijk aangegeven wat Cliënt mag verwachten van de voorgenomen Behandeling. Cliënt realiseert zich dat de Zorgverlener geen resultaatsgarantie kan geven en zich uitsluitend maximaal dient in te spannen.  

Cliënt heeft het recht de Zorgverlener aan te spreken op verwachtingen en complicaties. Indien de Zorgverlener verzuimd heeft, dient de Zorgverlener dit duidelijk aan Cliënt kenbaar te maken  

De Client is aansprakelijk voor de verplichtingen die voortvloeien uit de door hem aangegane behandelingsovereenkomst.  

Vóór het sluiten van de behandelingsovereenkomst wordt de Client mondeling en desgewenst schriftelijk door de hulpverlener geïnformeerd over:  

– de intakeprocedure;  

– de (beoogde) resultaten en (mogelijke) gevolgen van de behandeling;  

– alternatieven voor de behandeling;  

– de prijs van de behandeling, en tijdstip(pen) en wijze van betaling;  

– het tijdstip(pen) en de plaats van behandeling;  

– de bedenktijd, om tot een weloverwogen besluit te kunnen komen;  

– de te nemen acties na het sluiten van de behandelingsovereenkomst;  

– de informatie/instructies voor de Patiënt, te volgen voorafgaand aan de behandeling;  

– de instructies voor begeleiding, opvang, vervoer en bereikbaarheid;  

– de instructies voor de Patiënt voor na de behandeling, inclusief de symptomen waarbij de Patiënt contact moet opnemen en gegevens over degene met wie de Patiënt contact moet opnemen;  

– de bereikbaarheid van de organisatie als er complicaties optreden buiten werktijden;  

– deze algemene voorwaarden, welke direct tijdens de intakeprocedure of in ieder geval vóór de aanvang van de eerste behandeling aan Client ter beschikking gesteld wordt via de website:  

– door met de behandeling aan te vangen, verklaart Patiënt deze algemene voorwaarden te hebben gelezen en in te stemmen met al hetgeen daarin bepaald is.  

 1. Wat mag de Cliënt van de Omorfy en de Zorgverlener verwachten? 

4.1 Uitgebreide en eerlijke voorlichting  

De Zorgverlener zal de Cliënt uitvoerig informeren over ongemakken en hoe hier mee om te gaan. Cliënt zal daarbij de Zorgverlener alle van belang zijnde informatie verstrekken, zodat de Zorgverlener een duidelijk beeld krijgt van de wensen en verwachtingen van Cliënt. Daarbij zal de Zorgverlener de Cliënt de Behandeling duidelijk uitleggen en wijzen op de beperkingen, de risico’s, de zorgplicht van cliënt en het verloop van het herstel.  

4.2 Kosten en betaling van de behandeling  

Op basis van de behandelovereenkomst ontvangt de Client een offerte van Omorfy met daarin opgenomen de behandelprijs en mogelijke opties. Indien de behandeling niet op geneeskundige noodzakelijkheid berust zal er BTW betaald moeten worden.  

De behandeldatum wordt met de Client vastgesteld waarna een aanbetaling van maximaal 50% vragen. Deze dient binnen 5 dagen na het maken van de afspraak te worden voldaan. Indien wij dit niet tijdig ontvangen bestaat de mogelijkheid dat uw behandeldatum wordt geannuleerd.  

Het resterende bedrag kunt u uiterlijk op de dag van uw behandeling voldoen.  

Indien Cliënt om enige reden de afgesproken bedragen niet tijdig kan voldoen, zal Cliënt Omorfy daarvan onmiddellijk op de hoogte stellen. In geval van niet tijdige betaling is Cliënt in verzuim en worden alle betalingsverplichtingen direct opeisbaar. Omorfy zal ten allen tijde tot een schappelijke oplossing willen komen.  

Bij niet tijdig betalen is Cliënt schadeplichtig jegens de Omorfy. In geval van niet tijdige betaling is Cliënt over het openstaande bedrag vanaf de datum van verzuim, wettelijke rente verschuldigd conform artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek. Bovendien worden buitengerechtelijke incassokosten aan Cliënt in rekening gebracht conform het incassotarief van de Koninklijke beroepsorganisatie van gerechtsdeurwaarders onverminderd het recht van Omorfy op volledige schadevergoeding  

4.3 Behandeldatum  

Het verplaatsen van de behandeldatum is alleen mogelijk in gevallen van overmacht. Van overmacht is alleen sprake als er ernstige omstandigheden zijn waarbij van Cliënt redelijkerwijs niet verwacht kan worden de Behandeling te ondergaan. Indien er geen sprake is van overmacht, dan vervalt de aanbetaling en wordt deze niet terugbetaald aan de Cliënt. Bij het overeenkomen van een nieuwe behandeldatum, dient de Cliënt opnieuw een aanbetaling te doen.  

4.4 Website  

De Cliënt kan op de website van Omorfy uitgebreide informatie vinden over de gewenste of afgesproken behandeling. De website is met alle zorg samengesteld maar er kunnen geen rechten aan worden ontleend.  

4.5 Kwaliteit van de Zorgverlener  

Omorfy staat er voor in dat Cliënt wordt behandeld door een ervaren Zorgverlener onder toezicht van een BIG geregistreerde arts. De Zorgverlener zal uitsluitend Behandelingen uitvoeren, waarin hij bevoegd, geschoold en ervaren is.  

 

4.6 Bereikbaarheid van de Zorgverlener  

De Zorgverlener is voor Cliënt tijdens het gehele behandelproces bereikbaar.  

4.7 Indicatie  

De Zorgverlener stelt de indicatie of heeft daarvoor een assistent aangesteld die onder supervisie van de Zorgverlener dit uitvoert. De Zorgverlener is uiteindelijk verantwoordelijk voor het opstellen van het behandelplan.  

4.8 Onderzoek voor de behandeling  

Om toegelaten te worden voor een behandeling is een onderzoek naar het medisch verleden van de Client nodig, hiervoor dient een anamneseformulier te worden ingevuld. De client wordt geacht dit naar waarheid in te vullen. Aan de hand van de ter beschikking gestelde gegeven onderzoekt de Zorgverlener of er sprake is van een verhoogd risico zal daarover de Client adviseren.  

4.9 Apparatuur en Inrichting  

Omorfy staat er voor in dat alle gebruikte apparatuur geschikt is. Dat houdt in dat het instrumentarium schoon, steriel, is en dat het apparatuur veilig is conform de richtlijnen die daarvoor bestaan. De Zorgverlener maakt bij zijn werkzaamheden gebruik van apparatuur en andere medische hulpmiddelen, die zijn geregistreerd en waarvan de herkomst kan worden getraceerd.  

4.10 Nazorg  

Cliënt ontvangt uitvoerige schriftelijke instructies voor de periode na de Behandeling en (mondeling) persoonlijke instructies van de Zorgverlener. Deze informatie is tevens op de website aanwezig.  

4.11 Bereikbaarheid  

De Cliënt kan na de behandeling een beroep blijven doen op nazorg van de Zorgverlener, indien Cliënt zich ongemakkelijk voelt of nog vragen heeft.  

Omorfy is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur daarvoor rechtstreeks bereikbaar 030 3031260.  

Buiten kantoortijden kan de Client ook via dit nummer direct noodhulp inschakelen van de Zorgverlener.  

4.12 Dossier  

Omorfy richt een e-dossier van de Client in. Dit dossier wordt 15 jaar bewaard. Bij de intake kan de Client een verklaring laten opmaken welke in het dossier wordt bewaard dat de informatie na 3 maanden wordt verwijderd tenzij de informatie voor de patiënt of wettelijke reden toch bewaard moet blijven.  

 

De informatie die opgeslagen wordt:  

 • Persoonlijke gegevens Client en bereikbaarheid van contactpersoon 
 • Mogelijk foto’s of video van intake gesprek, tijdens of na de behandeling en consulten 
 • Bijzondere omstandigheden die voorafgaand aan de Behandeling zijn geconstateerd 
 • Gegevens en aantekeningen door de Zorgverlener over de uitgevoerde verrichtingen 
 • en nazorg noodzakelijke 
 • De eventueel toegediende medicijnen of gebruikte materialen, de traceerbaarheid van gebruikte materialen, de gebruikte medische hulpmiddelen en de gegevens tijdens de Behandeling. 

 

Op verzoek van de Cliënt verstrekt de Zorgverlener mogelijk inzage in het dossier aan de Cliënt. Aan derden wordt geen informatie verstrekt.  

 

 

5 Ontevredenheid, Aansprakelijkheid en Geschillenregeling  

5.1 Aansprakelijkheid  

Omorfy is aansprakelijk voor vergoeding van de schade die Cliënt lijdt als gevolg van een tekortkoming van Omorfy in de nakoming van haar verplichtingen uit de Behandelingsovereenkomst. Omorfy is met Client een inspanningsverplichting aan gegaan waarbij de Omorfy en de Zorgverlener hun uiterste best doen voor het beste resultaat.  

5.2 Klachtenregeling  

Omorfy, de Zorgverlener en haar overige medewerkers doen hun uiterste best om de Client zo goed mogelijk te verzorgen en te helpen bij de ingreep en de periode daarna. Indien een Cliënt niet tevreden over de behandeling, de voorlichting of de verstrekte informatie door de Zorgverlener dan kan Cliënt van de Klachtenregeling van Omorfy gebruik maken.  

Naast persoonlijke contact met de Zorgverlener kan de Client de klacht kwijt via de mail klacht@omorfy.nl  

De klachtenregeling is online te raadplegen via www.omorfy.com/klacht. 

Klachten over de uitvoering van de behandelovereenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de zorgaanbieder nadat opdrachtgever en / of patiënt de gebreken heeft geconstateerd.  

De ingediende klachten worden afgehandeld binnen uiterlijk 6 weken gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de kliniek per omgaande geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie van de termijn waarbinnen men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten, met een maximum van verlenging met vier weken.  

Als de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.  

Omorfy heeft zich aangemeld bij De Geschillencommissie, https://www.degeschillencommissie.nl welke als een erkende onafhankelijke geschillencommissie optreed voor zowel de kliniek als de patiënt.  

De patiënt en de zorgaanbieder kunnen een geschil voorleggen aan de Geschillencommissie zoals genoemd in de klachten- en geschillenregeling van de zorgaanbieder en die voldoet aan de wettelijke eisen.  

De zorgaanbieder kan alleen na toestemming van de patiënt hiertoe besluiten.  

De geschillencommissie behandelt klachten en claims en kan een schadevergoeding toekennen van ten hoogste € 2.500. of de kliniek in de gelegenheid stellen om de schade aan patiënt binnen een redelijke termijn te herstellen waaraan de patiënt dient mee te werken.  

Wanneer de opdrachtgever of patiënt een geschil voorlegt aan de Geschillencommissie, is de kliniek aan deze keuze gebonden. Als de kliniek een geschil aan de Geschillencommissie wil voorleggen, moet hij de opdrachtgever vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat.  

 1. Overige bepalingen 

Omorfy kan de behandelingsovereenkomst niet opzeggen behalve bij gewichtige redenen. Als de Omorfy de behandelingsovereenkomst wegens gewichtige redenen opzegt, maar de behandeling niet kan worden uitgesteld, moet de hulpverlener zorgen voor adequate vervanging.  

6.1 Geheimhouding  

De Zorginstelling verstrekt zonder de instemming van Cliënt geen gegevens aan derden. Alle medewerkers van de Zorginstelling hebben een geheimhoudings-verklaring ondertekend met een boeteclausule.  

6.2 Privacy(reglement)  

Omorfy hanteert een privacyreglement, dat op verzoek aan de Cliënt ter beschikking wordt gesteld.  

6.3 Rechtbank  

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die met deze algemene voorwaarden verband houden, of die daaruit voortvloeien, zullen worden behandeld door de bevoegde rechter in Utrecht.